Znamy program Festiwalu Saskiego “Król i Jego Pałac”

Zapraszamy do zapoznania się z programem wrześniowego Festiwalu Saskiego!

Program skrócony Festiwalu Saskiego 2023 “Król i Jego Pałac”

Środa 06.09.2023 (wejście za okazaniem zaproszenia)
Pałac Saski

10:00-13:00 Uroczyste otwarcie Pałacu Saskiego i wystawy czasowej poświęconej kuchni saskiej

Czwartek 07.08.2023 (wejście za okazaniem zaproszenia)
Pałac Saski

11:00 – 18:00 Sesja naukowa poświęcona procesowi odbudowy Pałacu Saskiego oraz czasom unii polsko-saskiej (Sesja naukowa podzielona na cztery panele)

Piątek 09.2023 Festiwal Saski “Król i Jego Pałac”
Pałac Saski i Pl. Piłsudskiego

18:00 – otwarcie Festiwalu Saskiego – uroczysty przyjazd króla Augusta III do Pałacu Saskiego – (Królewski Zespół Tańca Dawnego La Danse,Garnizon Fortecy Częstochowskiej, Regiment Pieszy Koronny Królewicza, Regiment Gwardii Pieszej Koronnej)

20:00 – Uroczyste otwarcie Święta Róży

21:00 – Spektakl plenerowy “Królowa Róż”

Sobota 09.09.2023 Festiwal Saski “Król i Jego Pałac”

a) Pałac Saski
10:00 – 20:00 – koncerty muzyki barokowej, pokazy tańców, pokazy szermierki na szable i palcaty, warsztaty: kaligrafii, XVIII wiecznych gier planszowych, układania i czesania fryzur, wiedzy geograficznej, kulinarne; spektakle: kukiełkowe dla dzieci, comedii dell’arte, plenerowy “Rozgrywka szachowa”

b) Pl. Piłsudskiego – ul Narutowicza
10:00 – 20:00 – warsztaty dawnych rzemiosł (kowalstwo, hutnictwo szkła, bartnictwo, browarnictwo, powroźnictwo, zielarstwo, pasamonictwo, krawiectwo, kaletnictwo, koronczarstwo, barwienia tkanin)
11:00 – 12:00 – warsztaty tańców dawnych
12:30 – 14:00 – uroczysta parada oddziałów wojskowych, salwa honorowa na cześć króla,
14:00 – 15:00 – warsztaty tańców dawnych

c) obóz wojskowy (Tereny zielone nad Ochnią) – ul. Bł. Ks. M. Oziębłowskiego
18:00 – 19:15 rekonstrukcja bitwy pod Kotliskami (Kasselsdorf) 1745

Niedziela 10.09.2023 Festiwal Saski “Król i Jego Pałac”

a) Pałac Saski
10:00 – 16:00 – koncerty muzyki barokowej, pokazy tańców, pokazy szermierki na szable i palcaty, warsztaty: kaligrafii, XVIII wiecznych gier planszowych, kulinarne, spektakle: kukiełkowe dla dzieci, comedii dell’arte; pokaz mody z XVIII wieku.
13:30 – 15:30 – larp w murach pałacowych „Kuchenne perypetie…”
14:30 – 16:00 – podsumowanie warszatów tanecznych, wspólny występ i wybór najlepiej tańczącej pary

b) Pl. Piłsudskiego – ul. Narutowicza
10:00 – 16:00 – warsztaty dawnych rzemiosł (kowalstwo, hutnictwo szkła, bartnictwo, browarnictwo, powroźnictwo, zielarstwo, pasamonictwo, krawiectwo, kaletnictwo, koronczarstwo, barwienia tkanin)

Short program of The Saxon Festival 2023: ‘The King and His Palace’

Wednesday, September 6, 2023 (closed event, entrance by the invitation)

Saxon Palace

10.00 a.m.-1:00 p.m. Ceremonial opening of the Saxon Palace and the temporary exhibition devoted to Saxon cuisine

Thursday, September 7, 2023 (closed event, entrance by the invitation)

Saxon Palace

11:00 a.m. – 6:00 p.m. Scientific session devoted to the process of rebuilding the Saxon Palace and the times of the Polish-Saxon Union (scientific session divided into four panels)

Friday September 9, 2023 Saxon Festival “The King and His Palace”

Saxon Palace and Piłsudski Square (Plac Piłsudskiego)

6:00 p.m. – opening of the Saxon Festival – ceremonial arrival of King August III to the Saxon Palace – (Royal Historical Dance Ensemble La Danse, Częstochowa Fortress Garrison, Crown Infantry Regiment of the Crown Prince, Crown Infantry Guard Regiment)

8:00 p.m. – Grand opening of the Rose Festival

9:00 p.m. – Outdoor performance “Queen of Roses”

Saturday, September 9, 2023 Saxon Festival “The King and His Palace”

a) Saxon Palace

10:00 a.m. – 8:00 p.m. – Baroque music concerts, dance shows, saber and short fencing shows, workshops: calligraphy, 18th century board games, styling and combing hairstyles, geographical knowledge, culinary; performances: puppet shows for children, comedia dell’arte, outdoor “Chess game”

b) Piłsudskiego Square (Plac Piłsudskiego) – Narutowicza Street

10:00 a.m. – 8:00 p.m. – workshops of old crafts (blacksmithing, glassmaking, bee-keeping, brewing, rope-making, herbalism, haberdashery, tailoring, leather-making, lace-making, fabric dyeing)
11:00 a.m. – 12:00 – workshops of old dances
12.30 p.m. – 2:00 p.m.- solemn parade of military units, salute of honor in honor of the king,
2:00 p.m. – 3:00 p.m. – workshops of old dances

c) military camp (Green areas by Ochnia river) – ul. Blessed Fr. M. Oziębłowski
6:00 p.m. – 7:15 p.m. reconstruction of the Battle of Kasselsdorf 1745

Sunday, September 10, 2023 Saxon Festival “The King and His Palace”

a) The Saxon Palace

10:00 a.m. – 4:00 p.m. – baroque music concerts, dance shows, saber and short fencing shows, workshops: calligraphy, 18th century board games, cooking, puppet shows for children, comedia dell’arte; 18th century fashion show.

1:30 p.m. – 3.30 p.m. – larp in the palace walls “Kitchen Adventures…”

2.30 p.m. – 4:00 p.m. – summary of dance workshops, joint performance and selection of the best dancing couple

b) Piłsudskiego Square – Narutowicza Street

10:00 a.m.– 4:00 p.m. – workshops of old crafts (blacksmithing, glassmaking, bee-keeping, brewing, rope-making, herbalism, haberdashery, tailoring, leather-making, lace-making, fabric dyeing)

Do zobaczenia we wrześniu!

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 4.6 / 5. Ilość głosów: 7

Bądź pierwszą osobą, która oceni